1936 World Map published by Tokyo Nichi Nichi Shimbun, Inc.

 Map measures 31 x 41